Η τέλεια αγάπη διώχνει έξω το φόβο. Ο Θεός είναι αγάπη, κι όποιος έχει αγάπη μένει στον Θεό και Εκείνος σε αυτόν.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Η τέλεια αγάπη διώχνει έξω το φόβο. Ο Θεός είναι αγάπη, κι όποιος έχει αγάπη μένει στον Θεό και Εκείνος σε αυτόν. 1Ο Θεός είναι αγάπη, και όποιος μένει μέσα στην αγάπη μένει μέσα στον Θεό, και ο Θεός μένει μέσα του.

«Ξέρουμε όμως ότι ο Υιός του Θεού έρχεται και μας δίνει τη διάνοια, για να γνωρίζουμε τον Αληθινό, τον Υιό του Θεού, τον Ιησού Χριστό. Εκείνος είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνια». (Ιωάννης ο Θεολόγος).

 

Η αγάπη είναι το κύριο χαρακτηριστικό των ανθρώπων του Χριστού και ο Θεός από την αγάπη Του αποστέλλει τον Υιό Του να μας σώζει. Όποιος ομολογεί τον Χριστό μένει μέσα Του κι Εκείνος μέσα μας, μάς λέγει στην πρώτη επιστολή του ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει καλύτερα από όλους τον Κύριο. Είναι ο αγαπημένος μαθητής Του, είναι πάντα δίπλα Του, είναι αυτός που παίρνει την Υπεραγία Θεοτόκο στην οικία του μετά τη Σταύρωση, γι’ αυτό η ομολογία του είναι αξιόπιστη και θησαυρός για εμάς:

«Αγαπητοί, ας αγαπούμε ο ένας τον άλλο, γιατί η αγάπη είναι από τον Θεό, και καθένας που αγαπά έχει γεννηθεί από τον Θεό και γνωρίζει τον Θεό. Όποιος δεν αγαπά, δεν γνωρίζει τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. 

   Η τέλεια αγάπη διώχνει έξω το φόβο. Ο Θεός είναι αγάπη, κι όποιος έχει αγάπη μένει στον Θεό και Εκείνος σε αυτόν. 2 »Με αυτό φανερώνεται η αγάπη του Θεού σε εμάς: με το ότι ο Θεός αποστέλλει στον κόσμο τον Υιό Του τον Μονογενή, για να ζούμε μέσω Αυτού. Σε αυτό συνίσταται η αγάπη: όχι στο ότι εμείς αγαπάμε τον Θεό, αλλά στο ότι Εκείνος μάς αγαπά και αποστέλλει τον Υιό Του ως ιλασμό για τις αμαρτίες μας. 

    »Αγαπητοί, ο Θεός μάς αγαπά άπειρα για αυτό και εμείς είναι τέλειο να αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Τον Θεό κανείς δεν Τον έχει παρατηρήσει ποτέ ως τώρα. Όμως όταν αγαπάμε ο ένας τον άλλο, ο Θεός μένει μέσα μας και η αγάπη Του μέσα μας είναι τελειοποιημένη. Με το Πνεύμα Του, που μας δίνει, γνωρίζουμε ότι μένουμε μέσα Του και Εκείνος μέσα μας. Και εμείς «βλέπουμε» με θαυμασμό και μαρτυράμε ότι ο Πατέρας αποστέλλει τον Υιό Σωτήρα του κόσμου.

»Όποιος ομολογεί ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός μένει μέσα Του και Εκείνος μέσα στον Θεό. Και εμείς γνωρίζουμε και πιστεύουμε στην αγάπη που έχει ο Θεός για μας. Ο Θεός είναι αγάπη, και όποιος μένει μέσα στην αγάπη μένει μέσα στον Θεό, και ο Θεός μένει μέσα του. 

»Γι’ αυτό έχει τελειοποιηθεί η αγάπη μαζί με εμάς, για να έχουμε παρρησία κατά την ημέρα της κρίσης, γιατί καθώς είναι Εκείνος, έτσι είμαστε κι εμείς μέσα σε αυτόν τον κόσμο.

»Φόβος δεν υπάρχει μέσα στην αγάπη, αλλά η τέλεια αγάπη διώχνει έξω τον φόβο, γιατί ο φόβος έχει σχέση με τιμωρία, και αυτός που φοβάται δεν έχει τελειοποιηθεί στην αγάπη. 

»Εμείς αγαπάμε, γιατί Εκείνος πρώτος μάς αγάπησε. Αν κάποιος πει: «Αγαπώ τον Θεό», και τον αδελφό του τον μισεί, είναι ψεύτης. Γιατί αυτός που δεν αγαπά τον αδελφό του, που τον έχει δει, δε δύναται να αγαπά τον Θεό, τον Οποίο δεν έχει δει. Και αυτή την εντολή έχουμε από Εκείνον: όποιος αγαπά τον Θεό να αγαπά και τον αδελφό του». (Ιωάννης ο Θεολόγος)

«ὅτι πᾶν το γεγεννημένον ἐκ τοῦ Θεοῦ νικᾷ τόν κόσμον· και αὕτη ἐστίν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τον κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν».

«και ἡμεῖς ἐγνώκαμεν και πεπιστεύκαμεν την ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ Θεος ἐν ἡμῖν. Ὁ Θεος ἀγάπη ἐστί, και ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει και ὁ Θεός ἐν αὐτῷ».

«Ἀγαπητοί, νῦν τέκνα Θεοῦ ἐσμεν, και οὕπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα· οἴδαμεν δε ὅτι ἐάν φανερωθῇ, ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτόν καθώς ἐστι».

Η τέλεια αγάπη διώχνει έξω το φόβο. Ο Θεός είναι αγάπη, κι όποιος έχει αγάπη μένει στον Θεό και Εκείνος σε αυτόν. 3Ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ο πιό αγαπημένος μαθητής του Κυρίου, ήταν πιό κοντά στον Κύριο από όλους τους ανθρώπους και μυήθηκε από τον Κύριο όλα τα άρρητα ρήματα της σοφίας Του και μας τα περιγράφει. Σας γράφουμε το απόφθεγμα από τα λόγια του που είναι λόγια του Τριαδικού Θεού, για να αποτελούν οδηγό μας σε κάθε πράξη μας.

Η τέλεια αγάπη διώχνει έξω το φόβο. Ο Θεός είναι αγάπη, κι όποιος έχει αγάπη μένει στον Θεό και Εκείνος σε αυτόν. 4Για να μας επισκεφτεί η Χάρη του Αγίου Πνεύματος, χρειάζεται να κάνουμε δύο απλά πράγματα που μας προτρέπει ο Κύριος. Μας λέγει ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος: «αυτή είναι η εντολή Του, να πιστεύουμε στο όνομα του Υιού του Ιησού Χριστού και να αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Και όποιος τηρεί τις εντολές Του μένει μέσα σε Αυτόν, και Αυτός μέσα σε αυτόν. Και με αυτό γνωρίζουμε ότι μένει μέσα μας, από το Πνεύμα που μας δίνει».

«και ἡμεῖς ἐγνώκαμεν και πεπιστεύκαμεν την ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ Θεος ἐν ἡμῖν. Ὁ Θεος ἀγάπη ἐστί, και ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει και ὁ Θεός ἐν αὐτῷ». Ο Θεός είναι αγάπη και μόνο με την αγάπη στην καρδιά μπορούμε να επικοινωνούμε με τον Θεό, να έχουμε «θέαση του Θεού», μας λέγει ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος που γνωρίζει τον Θεό όσο ελάχιστοι άγιοι.

Ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μας εξηγεί ότι αγάπη έχουμε όταν τηρούμε τον Λόγο του Θεού. Όποιος τηρεί τον Λόγο του Θεού αισθάνεται και έχει βέβαιη την πληροφορία, ότι πράγματι η αγάπη του Θεού υπάρχει πλήρης και τέλεια μέσα του. Με την αγάπη στον αδελφό κερδίζουμε τα πάντα, μένουμε στο Φως, τον Θεό και είμαστε προφυλαγμένοι από κάθε αμαρτία, ενώ αν μισούμε τον εαυτό μας είμαστε στο σκοτάδι: «ὃς δ᾿ ἂν τηρῇ αὐτοῦ τὸν λόγον, ἀληθῶς ἐν τούτῳ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ τετελείωται. ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ ἐσμεν. ὁ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ φωτὶ μένει, καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν· ὁ λέγων ἐν τῷ φωτὶ εἶναι, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῶν, ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν ἕως ἄρτι».

«Ἀγαπητοί, νῦν τέκνα Θεοῦ ἐσμεν, και οὕπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα· οἴδαμεν δε ὅτι ἐάν φανερωθῇ, ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτόν καθώς ἐστι, και πᾶς ὁ ἔχων τήν ἐλπίδα ταύτην ἐπ᾿ αὐτῷ ἁγνίζει ἑαυτόν, καθώς ἐκεῖνος ἁγνός ἐστι». Είμαστε παιδιά του Θεού. Μπορούμε να γινόμαστε όμοιοι με τον Θεάνθρωπο Χριστό και να απολαμβάνουμε τη δόξα Του, όταν καταφέρνουμε να μένουμε καθαροί από την αμαρτία και μένουμε εξαγνισμένοι, όπως ο Κύριος, μας λέγει ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος που είναι ο στενός και αγαπητός μαθητής του Κυρίου.

«ἐν αὐτῷ ζωη ἦν, και ἡ ζωή  ἦν το φῶς τῶν ἀνθρώπων». Νικά τον θάνατο ο Κύριος δημιουργεί και διατηρεί κάθε ζωή. Διότι όπως μας λέγει ο θεόπνευστος Ιωάννης ο Θεολόγος στο Ευαγγέλιο: «στον Υιό και Λόγο του Θεού όχι μόνο υπάρχει η ζωή αλλά και είναι η άπειρη Πηγή Ζωής».  Για τους ανθρώπους, ο Κύριος δεν είναι μόνο η φυσική ζωή, αλλά και το πνευματικό Φως, που φωτίζει τον νου τους για να κατανοούν και να αποδέχονται τη μόνη Αλήθεια, τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό.

«Στο Ευαγγέλιο φανερώνεται η σχέση του εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου σαρκωμένο Υιού και Λόγου του Θεού με τον Πατέρα, τη σχέση του Υιού και Λόγου του Θεού με το Άγιο Πνεύμα, αλλά και τη σχέση του Πατέρα με το Άγιο Πνεύμα.

»Το μυστήριο της Αγίας Τριάδας διατυπώνεται από τον άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Από τότε όλοι οι θεολόγοι στηρίζονται στον άγιο αυτό Απόστολο, που είναι τόσο κοντά στον Ιησού Χριστό. Στον μυστικό δείπνο καταπέφτει επί του στήθους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και λαμβάνει όλη την ενέργεια της Αγίας Τριάδας διά του Ιησού Χριστού και ακούει άρρητα ρήματα και τα καταγράφει.

»Γράφει το τέταρτο Ευαγγέλιο, το θεολογικότερο και πνευματικότερο, και υπαγορεύει και την Αποκάλυψη. Είναι τέλειο, προτού ξεκινούμε να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, να προσευχόμαστε για να ανοίγει ο νους και να επικεντρώνεται σε αυτά που γράφονται. Πρώτα στην καρδιά και ύστερα στη διάνοια». (Επίσκοπος Μόρφου Νεόφυτος).

    Η τέλεια αγάπη διώχνει έξω το φόβο. Ο Θεός είναι αγάπη, κι όποιος έχει αγάπη μένει στον Θεό και Εκείνος σε αυτόν. 5Αναφέρουμε αναλυτικά τα λόγια του Ιωάννη του Θεολόγου, του αγαπημένου μαθητή και επιστήθιου φίλου του Ιησού Χριστού. Διότι ο Κύριος του μεταδίδει όσα χρειαζόμαστε να γνωρίζουμε για να κερδίζουμε την Αιώνιον Ζωή:

 • «ὅτι ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεός, καὶ αὕτη ἡ ζωὴ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἐστιν, ὁ ἔχων τὸν υἱὸν ἔχει τὴν ζωήν· ὁ μὴ ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὴν ζωὴν οὐκ ἔχει. Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ἵνα εἰδῆτε ὅτι ζωὴν αἰώνιον ἔχετε, καὶ ἵνα πιστεύητε εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ». Την Αιώνιον Ζωή μας τη δίνει ο Πατέρας μόνο μέσω του Υιού και Λόγου Του. Μόνο όταν ενωνόμαστε με την Πηγή της ζωής που είναι ο Ιησούς Χριστός, μπορούμε να κερδίζουμε την Αιώνιον Ζωή. Αυτός που δεν έχει τον Υιό, δεν έχει ζωή ούτε παρούσα ούτε μέλλουσα.
 • «καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ παῤῥησία ἣν ἔχομεν πρὸς αὐτόν, ὅτι ἐάν τι αἰτώμεθα κατὰ τὸ θέλημα Αὐτοῦ, ἀκούει ἡμῶν». Ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος δεν μας λέγει μόνο πως κερδίζουμε την Αιώνιον Ζωή, αλλά ότι για να εισακούγονται οι προσευχές μας, χρειάζεται να έχουμε παρρησία στον Θεό. Η παρρησία αποκτάται μόνο με την τήρηση των εντολών και τη συμμετοχή μας στο Σώμα Του, την Εκκλησία.
 • «τίς ἐστιν ὁ νικῶν τὸν κόσμον εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ; ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν τῷ Θεῷ». Πως νικάμε τον ψεύτικο αυτό κόσμο που ζούμε, του οποίου αρχηγός του είναι ο διάβολος; Μόνο πιστεύοντας απόλυτα και ομολογώντας ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Υιός του Θεού και Δημιουργός μας.
 • «καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ, ἵνα πιστεύσωμεν τῷ ὀνόματι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἀγαπῶμεν ἀλλήλους καθὼς ἔδωκεν ἐντολήν. Καὶ ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ. Καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν, ἐκ τοῦ Πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν». Κερδίζουμε την Αιώνιον Ζωή αγαπώντας τον Θεό και τον πλησίον μας. Τον Θεό Τον αγαπάμε αν τηρούμε τις εντολές Του και πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού.
 • «ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν, ὅτι ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς· ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν μένει ἐν τῷ θανάτῳ». Συνεχίζει ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος να μας αποκαλύπτει τον δρόμο για την Αιώνιον Ζωή. Μόνο με την αγάπη προς τον αδελφό μας κερδίζουμε την Αιώνιον Ζωή. Όποιος δεν αγαπά τον αδελφό του χάνει την Αιώνιον Ζωή και κερδίζει τον θάνατο.
 • «ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν, ὅτι ἀπ᾿ ἀρχῆς ὁ διάβολος ἁμαρτάνει. εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου. Πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει· καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται. ἐν τούτῳ φανερά ἐστι τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου. πᾶς ὁ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφόν αὐτοῦ». Η αμαρτία και ο φθόνος προς τον αδελφό πηγάζει από τον διάβολο και μας οδηγεί εις τον πνευματικό θάνατο που είναι η απώλεια της Αιωνίου Ζωής.
 • «Μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον μηδὲ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ. ἐάν τις ἀγαπᾷ τὸν κόσμον, οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη τοῦ πατρὸς ἐν αὐτῷ· ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ, ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίου, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ πατρός, ἀλλ᾿ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστί». Για να κερδίζουμε την Αιώνιον Ζωή χρειάζεται να αποκοβόμαστε από τα γήινα και τα σαρκικά.
 • «ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστι καὶ δίκαιος, ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας». Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Για να καθαριζόμαστε από τις αμαρτίες χρειάζεται να τις ομολογούμε και να εξομολογούμαστε.
 • «ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν, ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾿ ἀλλήλων, καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας». Όταν ακολουθούμε τις εντολές του Ιησού Χριστού, είμαστε μαζί Του και το αίμα που έχυσε με τη σταυρική Του θυσία, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία και όντας καθαροί κερδίζουμε την Αιώνιον Ζωή.

Ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, που είναι ο πιο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, μας εξηγεί πώς μπορούμε να λυτρωνόμαστε από την αμαρτία:

«Καθένας, ο οποίος πράττει την αμαρτία, διαπράττει και παρανομία, διότι καταπατεί τον νόμο του Θεού και η αμαρτία είναι καταπάτηση του θείου Νόμου. Γνωρίζετε δε, ότι ο Χριστός φανερώνεται ως άνθρωπος στη γη για να πάρει επάνω Του και να εξαλείψει τις αμαρτίες μας. Αμαρτία όμως εις Εκείνον δεν υπάρχει καμία, διότι είναι άγιος και απολύτως αναμάρτητος. Καθένας που έχει κοινωνία με Εκείνον και μένει σε κοινωνία μαζί Του, δεν αμαρτάνει. Καθένας όμως που αμαρτάνει, δεν Τον έχει αισθανθεί με τα μάτια της ψυχής του και δεν Τον έχει γνωρίσει ως Θεό και Λυτρωτή του.

»Να μην απελπίζεται κανείς κάτω από το βάρος της αμαρτίας. Διότι έχουμε πλησίον του ουρανίου Πατέρα μεσίτη και συνήγορο απείρου αξίας, απολύτως δίκαιο και αναμάρτητο, τον Ιησού Χριστόν. Εκείνος με τη λυτρωτική Του θυσία εξιλεώνει τον Θεό διά της αμαρτίας μας· και όχι μόνο για τις δικές μας αμαρτίες αλλά και για τις αμαρτίες όλου του κόσμου.

Η τέλεια αγάπη διώχνει έξω το φόβο. Ο Θεός είναι αγάπη, κι όποιος έχει αγάπη μένει στον Θεό και Εκείνος σε αυτόν. 6»Και διά τούτο ακριβώς, διότι θυσιάζει τον εαυτό Του, για να λαμβάνουμε εμείς εξιλέωση των αμαρτιών μας, να γνωρίζουμε τον Χριστόν και να συνδεόμαστε με Εκείνον. Από αυτή δε την στενή γνωριμία και σχέση πληροφορούμαστε, ότι Τον γνωρίζουμε καλά, εάν τηρούμε τις εντολές Του.

»Εκείνος που λέγει, ότι έχει γνωρίσει πλέον και έχει συνδεθεί με τον Θεό, αλλά δεν τηρεί τις εντολές Εκείνου, είναι ψεύτης και δεν υπάρχει μέσα του η αλήθεια. Εκείνος όμως που υπηρετεί το θέλημα του Χριστού, αισθάνεται και έχει βέβαιη την πληροφορία, ότι πράγματι η αγάπη του Θεού υπάρχει πλήρης και τέλεια μέσα του. Κατά αυτό δε τον τρόπο γνωρίζουμε ότι είμαστε ενωμένοι με Εκείνον».

«Οἴδαμεν ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐσμεν, και ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται». «Μη ἀγαπᾶτε τόν κόσμον μηδέ τα ἐν τῷ κόσμῳ. ἐάν τις ἀγαπᾷ τόν κόσμον, οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη τοῦ πατρός ἐν αὐτῷ». Ο κόσμος που ζούμε είναι υποταγμένος στον διάβολο. Δεν πρέπει να αγαπάμε τον υλικό κόσμο και τα αγαθά του. Γιατί η αγάπη του Πατέρα δεν ευρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο, του οποίου άρχοντας είναι ο διάβολος, μάς λέγει ο Ιωάννης ο Θεολόγος.

   Ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μας λέγει δια την αμαρτία:

«Εκείνος που επιμένει να πράττει την αμαρτία είναι από τον διάβολο. Διότι ο διάβολος αμαρτάνει εξ αρχής με πείσμα εναντίον του Θεού. Γι’ αυτόν δε τον σκοπό ο Υιός του Θεού φανερώνεται ως άνθρωπος επί της γης, για να καταλύει και να καταστρέφει εντελώς τα έργα του διαβόλου.

»Καθένας που έχει γεννηθεί από τον Θεό, δεν πράττει την αμαρτία. Διότι έχει μέσα του ως μόνιμη κατάσταση τη νέα ζωή, την οποία του μεταδίδει και φυτεύει ο Θεός. Και ένας τέτοιος άνθρωπος, που δίνει οριστικά τη θέλησή του στον Θεό και την αρετή, είναι ηθικώς αδύνατο να αμαρτάνει, διότι έχει αναγεννηθεί, έχει αποκτήσει το καθ’ ομοίωση Θεού».

«ὅτι πᾶν το γεγεννημένον ἐκ τοῦ Θεοῦ νικᾷ τόν κόσμον· και αὕτη ἐστίν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τον κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν». Ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μάς λέγει ότι μόνο με την πίστη μπορούμε να νικάμε τον κόσμο, τον υλικό κόσμο που κυριαρχείται από τον διάβολο.

  Η τέλεια αγάπη διώχνει έξω το φόβο. Ο Θεός είναι αγάπη, κι όποιος έχει αγάπη μένει στον Θεό και Εκείνος σε αυτόν. 7Ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην πρώτη επιστολή του μας εξηγεί ότι ο Κύριος έρχεται να σώζει τον κόσμο και σώζονται όσοι πιστεύουν στον Ιησού, ότι είναι ο Χριστός και είναι ο Υιός του Θεό και ακολουθούν τις εντολές Του:

«Καθένας που πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός έχει γεννηθεί από τον Θεό, και καθένας που αγαπά τον γεννήτορα αγαπά και τον γεννημένο από αυτόν. Με αυτό γνωρίζουμε ότι αγαπούμε τα τέκνα του Θεού, όταν αγαπούμε τον Θεό και ενεργούμε σύμφωνα με τις εντολές Του. Γιατί αυτή είναι η αγάπη προς τον Θεό: το να τηρούμε τις εντολές Του.

    »Οι εντολές Του δεν είναι βαριές, γιατί καθετί που έχει γεννηθεί από τον Θεό νικά τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη που νίκησε τον κόσμο: η πίστη μας. Ποιος, λοιπόν, είναι αυτός που νικά τον κόσμο παρά μόνο εκείνος που πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού». 

Με την ταπεινή και ειλικρινή Εξομολόγηση, ο Θεός μάς καθαρίζει και μας απαλλάσσει από κάθε αμαρτία, λέγει ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος:

«Αν όμως περπατούμε μέσα στο φως, όπως Εκείνος είναι μέσα στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού, του Υιού Του, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, πλανούμε τους εαυτούς μας και η αλήθεια δεν είναι μέσα μας. Αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος, και μας καθαρίζει από κάθε αδικία και αμαρτία. Αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτήσει, κάνουμε τον Θεό ψεύτη και ο λόγος Του δεν είναι μέσα μας». 

   Οι άγιοι αγιάζονται αιωνίως, γίνονται όλο και περισσότερο άγιοι. Γράφει στην Αποκάλυψη ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος: «Ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι». Δηλαδή ο άγιος αγιάζει συνεχώς σε ανώτερο επίπεδο, τελειούται συνεχώς. Η εκπαίδευση του Θεού είναι να μετέχουμε όλο και περισσότερο στην αγιότητα του Θεού που είναι άπειρη.

   «Εν τούτῳ τετελείωται ἡ ἀγάπη μεθ᾿ ἡμῶν, ἵνα παρρησίαν ἔχωμεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, ὅτι καθώς ἐκεῖνός ἐστι, καί ἡμεῖς ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ». Ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μας λέγει ότι η αγάπη μας ολοκληρώνεται, όταν περιμένουμε άφοβοι και με θάρρος την ημέρα της Κρίσης. Γιατί έχουμε γίνει όμοιοι με Εκείνον, που υπάρχει τώρα στους ουρανούς πλήρης αγάπης. Αν και είμαστε ακόμη ανάμεσα στον αμαρτωλό τούτο κόσμο, εμείς ζούμε γεμάτοι αγάπη.

Ο αγαπημένος μαθητής του Ιησού Χριστού ο Ιωάννης ο Θεολόγος, μυημένος από τον Κύριο στην αγάπη και διακατεχόμενος από το Πνεύμα το Άγιο μας εκφράζει τη βούληση του Θεού και μας μεταφέρει πολύ αισιόδοξα μηνύματα που πρέπει να αναλύσουμε με προσοχή.

ihsous  Μας ξεκαθαρίζει ότι η Αιώνιος Ζωή είναι η πίστη στον Ιησού Χριστό, κι όποιος πιστεύει στον Κύριο που είναι η Πηγή της ζωής, Εκείνος του δίνει την Αιώνιον Ζωή. Εκφράζοντας την βούληση του Θεού, μας πληροφορεί ότι ο Θεός ακούει πάντα τα αιτήματά μας όταν έχουμε επικοινωνία μαζί Του και αυτό που ζητάμε είναι πάντα για καλό μας:

  «ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ μείζων ἐστίν· ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ ἣν μεμαρτύρηκε περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ», «ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἔχει τὴν μαρτυρίαν ἐν αὐτῷ· καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία, ὅτι ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεός, καὶ αὕτη ἡ ζωὴ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἐστιν, ὁ ἔχων τὸν υἱὸν ἔχει τὴν ζωήν· ὁ μὴ ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὴν ζωὴν οὐκ ἔχει».   Δηλαδή η μαρτυρία του Θεού, είναι ασύγκριτα ανώτερη από την μαρτυρία των ανθρώπων και η μαρτυρία του Θεού, την οποία δίνει, κατά τον πλέον επίσημο τρόπο για τον Υιό Του είναι: Ότι ο Υιός δίνει σε μάς τους πιστούς Ζωή Αιώνια. Και αυτή η Αιώνια και Μακάρια Ζωή υπάρχει στον Υιό Του και μεταδίδεται δι’ Εκείνου σε όσους πιστεύουν εις Εκείνον.

«Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ἵνα εἰδῆτε ὅτι ζωὴν αἰώνιον ἔχετε, καὶ ἵνα πιστεύητε εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ παῤῥησία ἣν ἔχομεν πρὸς αὐτόν». Δηλαδή εκείνος που έχει εις την καρδιά του τον Υιό και είναι ενωμένος με Εκείνον διά της πίστης, έχει τη μαρτυρία και την Αιώνιον Ζωή.

Αυτός όμως που δεν έχει μέσα του τον Υιό του Θεού, δεν έχει την Αιώνιον Ζωή. Γράφω αυτά σε σας, που πιστεύετε με όλη σας την καρδιά στο όνομα του Υιού του Θεού. Για να γνωρίσετε καλά, ότι έχετε Αιωνία Ζωή και για να πιστεύετε ακόμη περισσότερο και σταθερότερα στο όνομα του Υιού του Θεού.

«ὅτι ἐάν τι αἰτώμεθα κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ, ἀκούει ἡμῶν». Και αυτή η πίστη είναι το θάρρος και η παρρησία, που έχουμε προς τον Θεό, που εκδηλώνεται και στο γεγονός, ότι εάν του ζητάμε κάτι σύμφωνα προς το θέλημά του, ακούει την προσευχή μας και εκπληρώνει το αίτημά μας.

Είναι τόσο σημαντικά και αισιόδοξα τα λόγια που όποιος τα διαβάζει γεμίζει χαρά και πληρότητα και συνειδητοποιεί πως ό,τι και να έχει κάνει, αν πιστεύει με όλο του το είναι στον Κύριο, ότι είναι ο Υιός του Θεού, ότι είναι ο Δημιουργός μας, τότε ξεπερνά κάθε πρόβλημα και κερδίζει την Αιώνιον Ζωή.  «ἀμήν ἀμήν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τόν λόγον μου ἀκούων και πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωήν αἰώνιον, και εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλα μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς την ζωήν».

Μπορούμε να αυτοθεραπεύομαστε από βαριάς μορφής πυτιρίδας, κάνοντας ελαφρες μαλάξεις στις δεξια και αριστερα του πρώτου αυχένικου σπονδυλου 3ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΑΜΑΤΑ  από τα βιβλία μου «Έτσι Γίνεται το Θαύμα», στο «Μια Ζωή Γεμάτη Φως», «Πηγή των Πάντων» και  «Ο Δρόμος προς τη Θέωση»

Είναι σημαντικό για όλους όμως να αποκτήσετε και τα τέσσερα βιβλία για να αλλάξετε την ζωή σας και να πετάξετε από υγεία και χαρά όπως έκανα εγώ, για αυτό αν παραγγείλετε και τα τρία βιβλία μου «Έτσι Γίνεται το Θαύμα», στο «Μια Ζωή Γεμάτη Φως», «Πηγή των Πάντων» «Ο Δρόμος προς τη Θέωση»σας τα στέλνω με  μεγάλη έκπτωση  και χωρίς να σας χρεώνω έξοδα αποστολής. Αν θέλετε να παραγγείλετε δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα την διεύθυνση και το κινητό σας ή να τηλεφωνήσετε στο 6977349766.

Και στα τέσσερα βιβλία υπάρχουν cd, που σας βοηθούν να επαναπρογραμματίσετε το υποσυνείδητο σας, να αλλάξετε τις πεποιθήσεις σας. Επίσης στα βιβλία και στα σεμινάρια μου αυτά υπάρχουν πλήρεις οδηγίες για να απενεργοποιήσετε τα αρνητικά σας συναισθήματα και να αυτοθεραπευτείτε σε ενεργειακό επίπεδο και στη συνέχεια σε σωματικό επίπεδο από προβλήματα στην σπονδυλική στήλη, στη μέση, στον αυχένα, στα γόνατα, στο ισχίο, στο στομάχι, στη χολή, αυτοάνοσα νοσήματα, συχνοουρίας, προβλήματα σπαστικής κολίτιδας ή δυσκοιλιότητας, ιγμορίτιδας, ροχαλητού, πρόβλημα καρπιαίου σωλήνα, τενοντίτιδες, αϋπνία, κρίσεις πανικού, κατάθλιψη, διακοπή περιόδου, αρρυθμία, ταχυκαρδία, πονοκέφαλοι, ημικρανίες, δύσπνοιες, αναπνευστικά προβλήματα, προβλήματα στη χολή, χοληστερίνη.(βέβαια για οποιαδήποτε θέμα υγείας έχετε θα απευθύνεστε πρώτα στο γιατρό σας, ενώ παράλληλα σε πνευματικό, νοητικό και ενεργειακό επίπεδο θα απαλλάσσεστε από τις συνθήκες που σας οδήγησαν στην ασθένεια και θα αυτοθεραπεύστε).

Είμαι πάντα δίπλα σας για να απελευθερωθούμε από όλα τα προβλήματα μας, να πετάξουμε από υγεία και χαρά και να οδηγηθούμε στο φως.

Με άπειρη, εν Χριστώ αγάπη

Αλέξης Φωτόπουλος

Συγγραφέας – Ερευνητής.

Τηλέφωνα: 6977349766, 6909193329,

Στην Ιστοσελίδα μου www.afotopoulos.gr., που είναι πλήρως ανακαινισμένη θα βρείτε τα πάντα για την υγεία και ευτυχία σας.

Βλέπετε όλοι το κανάλι μου στο YouTube: Αλέξιος Φωτόπουλος, θα σας αλλάξει τη ζωή.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
,

Δίδονται συνεχώς  σχεδόν δωρεάν σεμινάρια (αφήνει κάτι όποιος θέλει για το κόστος της αίθουσας) Ναυαρίνου 9 και Ιπποκράτους στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Τα σεμινάρια ανακοινωνόταν στην ιστοσελίδα μου www.afotopoulos.gr να έρχεστε χωρίς να κλείνετε θέση.

Στο άρθρο μου: http://www.afotopoulos.gr/arthra/233-h-therapeia-tvn-pantvn-ta-aitia-olvn-astheneivn-kathvs-kai-tropos-pou-mporoume-na-autotherapeutoume-na-ehoume-telies-sheseis-kai-afthonia θα βρείτε όλες τις απαντήσεις για τα προβλήματα που σας απασχολούν.

afotopoulos

afotopoulos

Leave a Reply

Σχετικά με το Κύριο Αλέξη Φωτόπουλο

Ο Αλέξης Φωτόπουλος γεννήθηκε στο Στενό Αρκαδίας. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι. 

Περισσότερα

Προτεινόμενα

Ακολουθήστε μας